Verslagen jaarlijkse ledenvergaderingen

Contactpersoon: Lando Mulleneers, secretaris

Alle jaarverslagenVerslag jaarvergadering

Secretariaatsadres: Rijksweg 101, 6267 AE Cadier en Keer

D.D. 28 APRIL 2006
Vastgesteld tijdens jaarvergadering d.d. 27 april 2007 (concept)
Aanwezig: 11 bestuursleden, 16 leden
 1. OPENING
  De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Tevens deelt de voorzitter mede wie zich heeft afgemeld en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 2. NOTULEN JAARVERGADERING D.D. 22-04-2005
  Na een ingelaste leespauze zijn er geen opmerkingen uit de vergadering ten aanzien van het verslag en wordt dit daarmee vastgesteld.
 3. MEDEDELINGEN DOOR DE VOORZITTER
  Door de voorzitter worden onderstaande items onder de aandacht gebracht:
  1. De vereniging telt thans 389 gezinsleden, waarvan circa 38 buiten Cadier en Keer wonen. Er hebben zich afgelopen jaar 28 nieuwe leden aangemeld waarvan 2 leden actief deelnemen. In deze periode hebben zich 15 leden afgemeld. Verder zijn een 15-tal instanties nauw verbonden met onze vereniging.
  2. De nieuwe dassentunnel ter hoogte van de Keerberg is sedert een aantal maanden belopen.
  3. Door verschillende organisaties waaronder de VTN , Vitaal Platteland, DLG, Provincie Limburg, Staatsbosbeheer en het Limburgs Landschap worden plannen voorbereid om een groene infrastructuur te maken naar het viaduct aan de Fommestraat zodat het Schiepersbergcomplex en het Savelsbos verbonden worden. De Europese bescherming van het Savelsbos is hiertoe uitgebreid tot en met Wolfskop. Een optie is het heropenen de gesloten tunnels en het aanpassen van het viaduct. Door een adviesbureau zal vorenstaande middels een haalbaarheidsstudie verder worden uitgewerkt.
  4. De driving-range van de golfbaan wordt verplaatst met de rug naar de tennisbanen.in verband met het hinderlijk zonlicht en veiligheid van de tennissers. Gisteren hebben de voorzitter en secretaris voor het eerst gesproken met mevrouw Lambrechts (nieuwe directrice van de golfbaan) om een overleg te plannen en hierbij is meteen het gewenste voetpad aangekaart. Hopelijk kan de volgende jaarvergadering hier een positieve mededeling over worden gedaan. De nieuwe lindenlaan naar het Missiehuis is op verzoek van de VTN aangeplant. Er zal door een nieuwe ecoloog een nieuw advies worden opgesteld over de aanplant van de golfbaan.
  5. Na 6 mei 2006 zal gestart worden met het herstel van de voormalige waterput bij de groeve-ingang van de Nekami, in samenwerking met het Limburgs Landschap en de Vogelwerkgroep Bemelen. Hiertoe zijn veldbrandstenen van harte welkom.
  6. Wegafsluitingen zullen door de nieuwe gemeentelijke commissie opnieuw worden bekeken.
  7. Door de gemeente en het waterschap zullen een 5-tal nieuw buffers/poelen rondom Cadier en Keer aangelegd. Over de inrichting hiervan heeft de VTN opmerkingen gemaakt voor een zo goed mogelijke inpassing in het landschap, goede veiligheid en biotoop voor dieren. Dit heeft geleid tot wijzingen/aanvullingen die door de gemeente schriftelijk aan de VTN zijn bevestigd.
  8. Afgelopen oktober heeft voor de eerste maal de Nacht van de Nacht plaatsgehad. Hierbij was ook voorzien in sterrenkijkers. Op 28 oktboer 2006 vindt weer zon sessie plaats.
  9. De familie Reijnders-De Goede wil 5 hectares in de omgeving van voogdij St.Joseph (hertenkamp, bos e.d.) herinrichten als natuurgebied. Via een aantal VTN-ers heeft men hiertoe advies ingewonnen. Natuurbalans zal een beheersadvies uitbrengen.
  10. Dit en volgend jaar zal een bomencursus worden gegeven door Hub Hodzelmans in overleg met Heerko Damsma. Het betreffen 3 theorie- en 3 buitenlessen. Nader bericht volgt.
  11. Er zijn geen bijen meer in onze 2 kasten. Hoe het met de nieuwe parasietenziekte zit is ons nog niet duidelijk. Hierover zal contact worden opgenomen met de imker. Twee fruittelers hebben interesse getoond voor het plaatsen van bijenkasten.
  12. Door Vodafone is op n zaterdag op het Gruusselt een UMTS-mast opgericht. Door de VTN is dit nog dezelfde dag bij de gemeente gemeld. Ook de VTN maakt bij de gemeente bezwaar tegen een bouwvergunningaanvraag hetgeen moet leiden tot verwijdering van deze mast.
 4. VERSLAG PENNINGMEESTER
  De penningmeester geeft een overzicht van de financile situatie van de vereniging en geeft een toelichting op de jaarrekening 2005 en de begroting van 2006 aan de hand van de uitgereikte financile stukken. Het jaar 2005 heeft geresulteerd in een goed financieel resultaat (batig saldo).
  Herbevestigd wordt de afspraak tijdens de jaarvergadering in 2003 dat is afgesproken dat het jaarlijkse batig saldo gereserveerd wordt voor activiteiten in het kader van het 40-jarig jubileum in 2006.
 5. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
  De kascontrolecommissie bestond uit de Frans Lemmens en Jeanny Meijs-Schreurs. De financile bescheiden zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Dank aan de penningmeester en men verleent hem gaarne dcharge.
 6. VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE
  Jeanny Meijs-Schreurs blijft lid van de commissie. Maria Lemlijn wordt benoemd tot nieuw lid.
 7. BESTUURSVERKIEZING
  De aftredende bestuursleden zijn de heren Hogenboom, Mulleneers, Purnot, v.d. Ven en Weijers. Alle voornoemde personen, met uitzondering van Jo Purnot, stellen zich herverkiesbaar. Allen, die zich beschikbaar hebben gesteld, worden door acclamatie herkozen.
  Jo Purnot is vanaf 1996 als bestuurslid zeer actief geweest voor de VTN. De voorzitter spreekt, namens de VTN, zijn dank hiervoor uit. Alle aanwezigen betuigen hun dank aan Jo middels een applaus. Jo zal in 2006 nog aanblijven in verband met het jubileumjaar. Er wordt een oproep gedaan voor de aanmelding als nieuw bestuurslid.
 8. VERSLAG DOOR DE LEIDERS VAN DE WERKGROEPEN
  Onderstaand het jaarverslag betreffende de pijlers van de vereniging:
  1. BIJENWEIDE
   Pierre van de Wal, deskundig imker uit Bunde, verzorgt nog steeds onze bijen in de bijenweide. Pierre krijgt een vergoeding van 45 Euro per jaar voor de kosten. Van hem wordt ook de honing gekocht en vervolgens doorverkocht (2,50 Euro/pot). De winst wordt gebruikt voor de koffie tijdens de maandagmiddagbijeenkomst. Harry Mourmans onderhoudt het contact met hem. Tevens wordt kortheidshalve terugverwezen naar agendapunt 3.k
  2. 1STE ZATERDAG
   Op een doe-zaterdag bedraagt de opkomst tussen de 7 en 15 mensen. Over de buitenwerkzaamheden zijn positieve reacties van Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap en dergelijke. Deze werkgroep functioneert dan ook prima en er wordt een compliment uitgebracht aan de vaste kern.
   Jaarlijks worden de geologische monumenten en de Fontein onder handen genomen en komt natuurlijk de opschoonactie aan bod. Daarnaast vinden er waar nodig nog andere werkzaamheden in het buitengebied plaats. Verder helpt men ook bij de opbouw van de Kerstmarkt.
   Tijdens deze werkzaamheden worden de broodjes gratis beschikbaar gesteld door bakkerij Steevens en wordt het beleg gesponsord door caf Old Inn.
  3. JEUGDGROEP
   De jeugdgroep bestaat uit 34 kinderen. Er zijn gemiddeld tussen de 15 en 25 deelnemers aan de activiteiten.
   De activiteiten hebben in 2005 onder andere bestaan uit werken in de natuur, kerststukjes en zandkaarten maken, vilt van wol maken, schapen scheren, vogels luisteren, appels plukken, boter en kaas maken, een waterpracticum. Er zijn wandelingen voor de basisschool verzorgd en er is gewerkt in de groentetuin van school. Natuurlijk heeft men dit jaar ook weer meegedaan met de jaarlijkse boomfeestdag.
   De activiteiten worden bekendgemaakt in het parochieblad Oonder Os, in het verenigingsblad en soms in de nieuwsbrief van de basisschool De Keerkring. Eenieder is welkom om te helpen in deze groep, deelname is een feest!
  4. NESTKASTJES EN VOGELS
   Binnen deze werkgroep loopt het goed. Men heeft ook de indruk dat het met de vogelstand goed gaat. In het kader van het project Roofvogelnest-inventarisatie wordt binnenkort nagegaan waar er jongen zijn. In de Onderstraat hebben kerkuilen gezeten.
   Door onze oudste werkgroep zijn weer nieuwe nestkastjes gemaakt. Dit jaar is er wel weer incidenteel wintervoeding nodig geweest.
  5. KALKGRASLANDEN EN FLORA
   Er hebben in diverse gebieden (o.a. Wolfskop, Koeberg en Schiepersberg) inventarisaties en monitoringen naar soorten plaatsgevonden. Het aantal soorten blijft stabiel tussen 100 a 150 soorten. Schapen hebben een positieve invloed op deze gebieden.
   Deze gegevens worden sinds 2004 doorgegeven aan het Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer zodat met werkzaamheden en beheer hier rekening mee kan worden gehouden ten behoeve van het opstellen van beleid. Ook van onze kant worden aanbevelingen uitgebracht. Alterra maakt ook van deze gegevens gebruik voor een onderzoek ten behoeve van Europese ecologsiche zones.
   De VTN heeft een bijdrage geleverd aan het wandelproject B(l)oeiende Bermen. De wandelingen zijn afgesloten door de gouverneur en er is een boekje van verschenen met de titel Langste tuin van Nederland.
  6. WEGKRUISEN EN KAPELLEN
   Afgelopen jaar is helaas ons trouwe lid van de werkgroep, de heer Jan Plantaz, overleden. Hij was zeer actief binnen deze werkgroep en zal dan ook zeer worden gemist.
   Ook dit jaar zijn er weer mooie kransen gemaakt voor de veldkruisen in en rond Cadier en Keer. Hartelijk dank aan alle dames die zich telkens weer inzetten voor het maken van deze kransen.
   Het kruis aan de hoek Rijksweg/Dorpstraat is na tweemaal geraakt te zijn, eerst door een maaimachine en toen door een veegmachine, weer in oude glorie hersteld. Dank aan Pierre Lemmens, Jo Decker en Frans Mingels voor hun inbreng bij het herstellen en herplaatsen van dit kruis.
   Een kruis moest verdwijnen omdat de boom gekapt werd waarin het hing. Deze boom stond onderaan de Eckelraderweg, aan de kruising met de Grubbe. Een nieuw kruis zal op dezelfde hoek op 7 mei aanstaande worden geplaatst.
   Er is een inventarisatie gemaakt van alle kruisen (ca. 30). Verder zal moeten worden bepaald welke onderhoudswerkzaamheden aan de kruisen dient te worden verricht.
   Deze werkgroep is op zoek naar enige nieuwe leden die zich willen inzetten voor het behoud van veldkruisen en kapellen.
  7. MEIDOORNHEGGEN
   Het heggenscheren in 2005 is prima verlopen. Het verzoek staat nog steeds aan jongeren om hieraan deel te nemen. Met een motorzaag is de top van de meidoornhaag afgehaald en is ze smaller gemaakt. De agrarir is ons zeer erkentelijk dat wij hem dit arbeidsintensief werk uit handen nemen. Als tegenprestatie krijgen wij van hem de subsidie die hij hiervoor ontvangt. Anders zou ook het bestaan van deze natuurlijke terreinafscheiding in gevaar komen.
  8. AMFIBIEN REPTIELEN EN WATERDIEREN
   In t Keerhoes heeft een symposium plaatsgevonden over de geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad met aansluitend een bezoek aan groeve t Rooth. Het was een groot succes met aanwezigheid van vele organisaties. Met de populatie van de vroedmeesterpad gaat het relatief gezien goed.
   Een paar poelen zijn drooggevallen dus er is werk aan de winkel.
   Er is een incident geweest bij de buffer nabij het viaduct aan de Fommestraat waardoor gier de buffer is ingestroomd.
   Er zijn 2 nieuwe poelen aangelegd in de omgeving van de Beuk in het Savelsbos.
   De buis bij de Fontein is doorgespoten en de overloop is uitgediept.
   De werkgroep is ook actief geweest bij de jeugdgroep bijvoorbeeld door te assisteren bij een bezoek aan de Hoge Fronten in Maastricht.
  9. VERZORGINGSGROEP
   Deze groep voorziet werkers te velde steeds van lekker eten en drinken. Dit wordt door eenieder ten zeerste gewaardeerd. Ook deze groep doet prima werk en ook binnen de groep loopt het perfect.. Complimenten!!!
  10. WANDELINGEN EN LEZINGEN
   De vele wandelingen die door de VTN worden georganiseerd bieden de gelegenheid te genieten van onze natuur. De wandelingen zijn in de omgeving van Cadier en Keer, maar ook in omliggende dorpen, in de Ardennen en Eifel.
   De VTN-wandelingen zijn op dinsdag en woensdag. Er zijn seniorenwandelingen en in de oneven weken zijn er lange wandelingen. Er wordt geen reclame gemaakt voor de lange wandelingen in verband met de grootte van de groep.
   De Kerstmarkt was ook deze keer weer geslaagd en kon worden afgerond met een positief saldo en levert zo een bijdrage aan de leefbaarheid van onze dorpsgemeenschap.Alle medewerkers hieraan worden hartelijk bedankt voor hun inspanning.
  11. T WIET KLIEEF
   Het verenigingsblad is het cement van onze vereniging. Meester Lemmens wordt nogmaals bedankt voor zijn bewezen diensten voor dit blad in het verleden.
   In 2005 zijn 4 nummers in een oplage van 425 exemplaren van ons periodiek uitgebracht. Een nummer bestaat uit circa 40 bladzijden. Er worden circa 10 boekjes gratis uitgereikt zoals aan de bibliotheek, Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap, IVN.
   Gemiddeld komt de redaktie 3 keer per editie bij elkaar. De redaktie zit altijd verlegen om artikelen dus schroom niet om tekst/fotos aan te leveren.
  12. MAANDAGMIDDAGBIJKOMSTEN
   Hoewel geen formele werkgroep van de Vereniging Tot Natuurbehoud is ook verslag gedaan van de wekelijkse maandagmiddagbijeenkomsten in het verenigingslocaal. Deze gezellige bijeenkomsten worden gemiddeld door zon 20 mannen bezocht. Het zou gezellig zijn als ook vrouwen hierbij vertegenwoordigd zouden zijn. De onderwerpen die de revue passeren hebben betrekking op een breed scala van natuuronderwerpen zoals bijvoorbeeld het buitengebied van Keer en lopende activiteiten bij de VTN. Bijzondere waarnemingen van natuurverschijnselen, planten en/of dieren worden hier gemeld en vermeld in ons blad.
 9. JUBILEUMJAAR 2006
  Een werkgroep heeft nagedacht over jubileumactiviteiten in 2006 en dit voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur heeft deze opzet goedgekeurd. De doelstelling van dit feestjaar is een aantal feestactiviteiten te organiseren t.b.v. ons jubileumjaar met een aantal jubilarissen. Verder wordt getracht twee andere doelen te bereiken, te weten het werven van (actieve) leden en het opkrikken van de financin, zodat we de komende tien jaar op dit vlak geen problemen hoeven te verwachten.
  De feestactiviteiten vinden verspreid over het jaar plaats en zijn gericht op verschillende doelgroepen. Voorbeelden van activiteiten zijn een speciale editie van ons verenigingsblad inclusief promotieblaadje verspreid door het hele dorp, een uitgave van een fotokalender 2007, herinneringslinde plaatsen bij t Wiet Klief, plaatsen van een wegkruis, uitstapje met leden, een wandeling met collega-verenigingen en het gemeentebestuur, de opening van een website (www.vtncadierenkeer.nl), themanummer met geologische wandelingen, een wandeling voor de jeugd, een feestavond en traktaties aan werkgroepen.
 10. RONDVRAAG
  Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
 11. SLUITING
  De voorzitter bedankt met veel eer en genoegen alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit deze af.

Cadier en Keer, 3 april 2007

Lando Mulleneers, secretaris