Verslagen jaarlijkse ledenvergaderingen

Contactpersoon: Lando Mulleneers, secretaris

Alle jaarverslagenVERSLAG JAARVERGADERING

D.D. 24 APRIL 2009
Vastgesteld tijdens jaarvergadering d.d. 23 april 2010
Aanwezig: 5 bestuursleden, 9 leden
 1. OPENING
  De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Tevens deelt de voorzitter mede wie zich heeft afgemeld en de agenda wordt vastgesteld.
 2. NOTULEN JAARVERGADERING D.D. 25-04-2008
  Na een ingelaste leespauze zijn er geen inhoudelijke opmerkingen uit de vergadering ten aanzien van het verslag en wordt dit daarmee vastgesteld.
 3. MEDEDELINGEN DOOR DE VOORZITTER Door de voorzitter worden onderstaande items onder de aandacht gebracht:
  1. De vereniging telt thans 391 gezinsleden, waar van 36 buiten Cadier en Keer wonen. Er hebben zich in 2008 5 nieuwe leden aangemeld. In deze periode hebben zich 12 leden afgemeld en is 1 lid overleden. Verder zijn diverse instanties nauw verbonden met onze vereniging en daarvoor ons periodiek gratis ontvangen.
  2. Op 1 november 2008 is een fijn feest geweest ter ere van het 40-jarig jubileum van Sjeuf Felder evenals voor de 2 ereleden Theo Hogenboom en Wiel Roosen.
  3. In het Savelsbos, nabij De Beuk, vindt midden bosbeheer plaats. Dit is een ouderwetse vorm van beheer. Tevens gebeurt dit met het oog op de veiligheid. Door sommige mensen wordt op deze wijze van beheer kritiek geuit. Het voorstel is om over n jaar ter plaatse naar de ontwikkeling te gaan kijken.
  4. Het gemeentelijke LandschapOntwikkelingsPlan (LOP) is met behulp van een gemleerde begeleidingsgroep van 25 personen tot stand gekomen. Op papier is het een mooi en goed plan. Nu is het aan de gemeente om de uitvoering van dit plan ook in goede banen te leiden.
  5. De door de VtN ingebrachte reacties op het concept bestemmingsplan Buitengebied zijn ook in het definitieve plan conform onze wensen verwerkt. Complimenten aan het adres van de gemeente voor de goede wijze van planbegeleiding.
  6. Cadier en Keer is gelegen tussen diverse natuurcomplexen (Natura 2000 gebied). Zodoende participeert de VtN, net als agrarirs, in de werkgroep dienaangaande De VtN heeft ook advies uitgebracht. Dit heeft vooral meerwaarde op detailniveau omdat deze kennis bij de grotere organisaties niet of onvoldoende aanwezig is. Hiervoor is ook Europese subsidie beschikbaar.
  7. Na lang wachten is eindelijk de Vodafone-mast nabij het Gruusselt weggehaald. De VtN had destijds voor de illegale plaatsing van de mast een handhavingsverzoek bij de gemeente ingediend.
  8. Mede door de omleiding van de Rijksweg zijn er bij de grote paddentrek ter plaatse van de Zwarte Weg bij St. Antoniusbank veel padden plat gereden. Hierover zijn klachten ingediend bij de Provincie Limburg. Na informatie van de Vogelwerkgroep Bemelen is een plastic afscheiding geplaatst en zijn de padden overgezet.
  9. Er is een boom gekapt op de T-splitsing van de Margrietstraat en de Willem-Alexanderstraat vanwege hinderlijke wortelgroei. De gemeente overweegt alle laanbomen in de Margrietstraat te rooien.
  10. Bij de voorgenomen herinrichting van het Raadhuisplein was men in den beginne voornemens om alle bomen te handhaven echter is naderhand de problematiek van wortels nabij het oppervlak aan de orde gekomen. Mogelijk wil de gemeente alle bomen weg. De VtN zal zich inzetten voor het behoud cq. compensatie van bomen op het Raadhuisplein.
  11. De aanwezigen worden in kennis gesteld van het zeer moeizame relaas met betrekking tot de selectie van een kunstwerk dat op de binnencircel van de rotonde zal worden gerealiseerd. Enkele jaren geleden heeft de VtN, samen met de Historische Kring en de Jonkheid 2000, de originele kinderkopjes van de oude steenweg (Rijksweg) aangeschaft ter verwerking op deze binnencircel. Deze stenen zullen gentegreerd worden bij het kunstwerk. Onze voorkeur ging uit naar het ontwerp van Ronald van Laar. Het ontwerp van Ronald van Laar was gebaseerd op de Romeinse poortwachter Janus (met 2 gezichten) geplaatst op mergelpoorten. Helaas heeft de gemeente, op voorspraak van de kunst- en cultuurcommissie, voor een ander kunstwerk gekozen.
  12. In samenwerking met de Historische Kring is de VtN een het oprichten van een gedenkteken aan het voorbereiden ter ere van 65 jaar bevrijding en een verwijzing naar het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. In het bijzonder zal aandacht besteed worden Pvt. Albert H. Strahle, die als enige Amerikaanse soldaat bij de bevrijding van Cadier en Keer op 13 september 1944, op thans de hoek van de Bemelerweg en Alexanderstraat gesneuveld is. Ter plaatse van de groenvoorziening op deze hoek is het monument gepland.
 4. VERSLAG PENNINGMEESTER
  De penningmeester geeft een overzicht van de financile situatie van de vereniging en geeft een toelichting op de jaarrekening 2008 en de begroting van 2009 aan de hand van de uitgereikte financile stukken. Het jaar 2007 heeft geresulteerd in een goed financieel resultaat (batig saldo).
 5. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
  De kascontrolecommissie bestond uit Ber Miesen en Martin Butink. De financile bescheiden zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Dank aan de penningmeester en men verleent hem gaarne dcharge.
 6. VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE
  Martin Butink blijft lid van de commissie. Wiel Becker wordt benoemd tot nieuw lid.
 7. BESTUURSVERKIEZING
  De aftredende bestuursleden zijn de heren Damsma, Decker, Felder en Mingels. Alle voornoemde personen stellen zich herkiesbaar. Allen, die zich herkiesbaar hebben gesteld, worden door acclamatie herkozen.
 8. VERSLAG DOOR DE LEIDERS VAN DE WERKGROEPEN

  Onderstaand beknopt jaarverslag betreffende de pijlers van de vereniging.

  BIJENWEIDE
  Begin van het jaar was er nog maar een half bijenvolk en 1 kast is leeg door het vertrek van het bijenvolk. Pierre van de Wal, deskundig imker uit Bunde, verzorgt nog steeds onze bijen in de bijenweide. Pierre zal voor een aanvulling van 1 a 2 volken zorgdragen. Pierre krijgt een vergoeding van 45 Euro per jaar voor de kosten. Van hem wordt ook de honing gekocht en vervolgens doorverkocht (2,50 Euro/pot). De winst wordt gebruikt voor de suiker en melk tijdens de maandagmiddagbijeenkomst.

  1STE ZATERDAG
  Op een doe-zaterdag bedraagt de opkomst tussen de 7 en 15 mensen. Een aantal vaste medewerkers kunnen om persoonlijke redenen niet meer elke keer meehelpen. Daar staat tegenover dat er een aantal anderen mee zijn komen helpen. Deze werkgroep functioneert prima! Jaarlijks worden de geologische monumenten en de Fontein onder handen genomen en komt natuurlijk de opschoonactie aan bod. Daarnaast vinden er waar nodig nog andere werkzaamheden in het buitengebied plaats. Verder helpt men ook bij de opbouw van de Kerstmarkt. Tijdens deze werkzaamheden worden de broodjes gratis beschikbaar gesteld door bakkerij Steevens en wordt het beleg gesponsord door caf Old Inn.

  JEUGDGROEP
  De jeugdgroep bestaat nog uit circa 25 kinderen. Er zijn gemiddeld tussen de 10 en 15 deelnemers aan de activiteiten. Ook bij deze werkgroep verloopt alles prima en is het ook gezellig. Er is een link met de basisschool door ondersteuning van de VtN bij excursies of keuzemiddagen. Op haar beurt maakt de school reclame voor de VtN middels hun nieuwsbrief. Er is echter wel een afname te bespeuren bij het aantal kinderen dat (frequent) de jeugdclub bezoekt. De activiteiten hebben in 2008 onder andere bestaan uit werken in de natuur, kerststukjes en zandkaarten maken, vilt van wol maken, schapen scheren, vogels luisteren, appels plukken, boter en kaas maken, een waterpracticum. Natuurlijk heeft men dit jaar ook weer meegedaan met de jaarlijkse boomfeestdag en opschoonaktie. De activiteiten worden bekendgemaakt in het parochieblad Oonder Os, in het verenigingsblad en soms in de nieuwsbrief van de basisschool De Keerkring. Dit is een belangrijke werkgroep, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

  NESTKASTJES EN VOGELS
  Binnen deze werkgroep loopt het ook goed. Er hebben zich weer 2 mensen aangemeld bij deze werkgroep. Men heeft ook de indruk dat het met de vogelstand in het algemeen goed gaat. Wel is op Backerbosch, Keerberg en Klein Berg een achteruitgang van broedsels i de kasten te constateren De oorzaak is onbekend, mogelijk dat een reden de bosaanplant is waardoor de nestkastjes nu in het bos hangen en niemand aan de rand van het bos. SBB laat bij haar nieuw beheer omgevallen bomen liggen hierdoor ontstaan mogelijk weer broedgelegenheden. Naast Wiel Roosen is nu ook Martin Butink leider van deze werkgroep. In totaal hangen er circa 270 kastjes.

  KALKGRASLANDEN EN FLORA
  Er hebben in diverse gebieden (o.a. Wolfskop, Koeberg, Heerderberg en Schiepersberg) inventarisaties en monitoringen naar soorten plaatsgevonden. De ontwikkeling op Wolfkop wordt zeker op de voet gevolgd. Met name het verschraalde gebied, waar voorheen een sparrenbos was. Er zijn al ontkiemende akkerzaden waargenomen. Voor de afwisseling zijn er ook andere gebieden bij betrokken, te weten Berghofweide, Kaoleberg en Riesenberg. Het aantal soorten blijft stabiel tussen 100 a 150 soorten. Schapen hebben een positieve invloed op deze gebieden omdat men meer en nieuwe zeldzame exemplaren signaleert. Herder Ger Lardinois heeft aangegeven met de beweiding door schapen rekening te houden met de flora. Deze gegevens worden sinds 2004 doorgegeven aan het Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer zodat met werkzaamheden en beheer hier rekening mee kan worden gehouden ten behoeve van het opstellen van beheer(plannen). Ook van onze kant worden aanbevelingen uitgebracht. Alterra maakt ook van deze gegevens gebruik voor een onderzoek ten behoeve van Europese ecologische zones.

  WEGKRUISEN EN KAPELLEN
  Ook dit jaar zijn er weer mooie kransen gemaakt voor de veldkruisen in en rond Cadier en Keer. Hartelijk dank aan alle dames die zich telkens weer inzetten voor het maken van deze kransen. Mogelijk verplaatsing van buxus die nu bij Huize St. Gerlach staat. Er is een inventarisatie gemaakt van alle kruisen (ca. 30). Verder zal moeten worden bepaald welke onderhoudswerkzaamheden aan de kruisen dient te worden verricht. Hay Becker heeft een kruis gekregen dat door Jo Amory zal worden opgeknapt. Deze werkgroep is op zoek naar enige nieuwe leden die zich willen inzetten voor het behoud van veldkruisen en kapellen.

  MEIDOORNHEGGEN
  Het heggenscheren in 2008 is prima verlopen. Rond 1978 is gestart met het heggenscheren. Deze activiteit is dus al jarenlang een vaste inkomstenbron. Voorgesteld wordt om in de toekomst 2x per jaar te gaan scheren. Er zijn een aantal nieuwe werkers en het verzoek staat nog steeds aan jongeren om hieraan deel te nemen. De agrarir is ons zeer erkentelijk dat wij hem dit arbeidsintensief werk uit handen nemen. Zonder dit hegscheren door de VtN zou het voortbestaan van deze natuurlijke afscheiding in gevaar zijn. Als tegenprestatie krijgen wij van hem de subsidie die hij hiervoor ontvangt. Anders zou ook het bestaan van deze natuurlijke terreinafscheiding (natuur element) in gevaar komen. Het snoeihout wordt met een stookontheffing verbrand, wel is al een BOA-toezichthouder komen controleren

  AMFIBIEN REPTIELEN EN WATERDIEREN
  Er zijn geen bijzonderheden door deze werkgroep over 2008 te melden. De VtN maakt nog steeds deel uit van het platform van de geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad en hierbij vindt veel informatie-uitwisseling plaats. Met de populatie van de vroedmeesterpad gaat het relatief gezien goed. Het klungelke trekt dan ook op richting de bebouwde kom. In elk nummer van ons vereningsblad is er een artikel dat dit onderwerp beschrijft.

  VERZORGINGSGROEP
  Deze groep voorziet 'werkers te velde' steeds van lekker eten en drinken. Dit wordt door eenieder ten zeerste gewaardeerd. Ook deze groep doet prima werk en ook binnen de groep loopt het perfect. Wederom welverdiende complimenten!!!

  WANDELINGEN EN LEZINGEN
  De vele wandelingen die door de VTN worden georganiseerd bieden de gelegenheid te genieten van onze natuur. De wandelingen zijn in de omgeving van Cadier en Keer. De VTN-wandelingen zijn op dinsdag (12-15 wandelaars)en woensdag (20-25 wandelaars).Helaas kunnen er een aantal personen vanwege hun gezondheid niet meer deelnemen aan de wandelingen. De Kerstmarkt was ook deze keer weer geslaagd, maar wel minder druk bezocht. Er kon worden afgerond met een positief saldo en werkgroep levert zo een bijdrage aan de leefbaarheid van onze dorpsgemeenschap. Alle medewerkers hieraan worden hartelijk bedankt voor hun inspanning. Er zijn in 2008 diverse lezingen geweest. Daarnaast worden op de maandagmiddag-bijeenkomst regelmatig dia's en dvd's vertoont over bijvoorbeeld ons mijnverleden, geologie en vuursteenmijn.

  'T WIET KLIEEF
  Het verenigingsblad is het cement van onze vereniging.. In 2009 zijn 4 nummers in een oplage van 425 exemplaren van ons periodiek uitgebracht. Een nummer bestaat uit circa 40 bladzijden. Er worden circa 10 boekjes gratis uitgereikt zoals aan de bibliotheek, Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap, IVN. Van voornoemde organisaties krijgen we positieve reacties op het verenigingsblad. Ook van anderen krijgen we goede kritieken. Verdere toelichting over het blad is niet nodig want u heeft het allemaal kunnen lezen. Hoewel er thans een voorraad is van artikelen wordt verteld dat de redactie altijd verlegen zit om artikelen dus schroom niet om tekst/foto's aan te leveren. Het is steeds een hele klus om het kwartaalblad te maken en zodoende zijn er dan ook complimenten voor de redactie en Jean Keulen voor de vele, mooie tekeningen.

  MAANDAGMIDDAGBIJKOMSTEN
  Hoewel geen 'formele' werkgroep van de Vereniging Tot Natuurbehoud is ook verslag gedaan van de wekelijkse maandagmiddagbijeenkomsten in het verenigingslokaal. Deze dvgezellige bijeenkomsten worden gemiddeld door zo'n 20 mannen bezocht. Het zou gezellig zijn als ook vrouwen hierbij vertegenwoordigd zouden zijn. De onderwerpen die de revue passeren hebben betrekking op een breed scala van natuuronderwerpen zoals bijvoorbeeld het buitengebied van Keer en lopende activiteiten bij de VTN. Bijzondere waarnemingen van natuurverschijnselen, planten en/of dieren worden hier gemeld en vermeld in ons blad. Vanwege de gezondheid van Sjeuf nemen anderen diverse taken over.
 9. RONDVRAAG
  Frans Mingels maakt melding van crossen in de bossen door jeeps en motoren. Aangegeven wordt dat hier door diverse instanties handhavingstrajecten lopen. Verzocht wordt om kentekens te noteren.
 10. SLUITING
  De voorzitter bedankt met veel eer en genoegen alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering af. De aanwezigen kunnen in het caf van 't Keerhoes een consumptie nuttigen voor rekening van de VTN
Cadier en Keer, 15 april 2010
Lando Mulleneers, secretaris